Eseménytájékoztató a KoreaON2023-HallyuCommon2023 eseményeire

KAPCSOLAT:
koreaoninfo@gmail.com

ESEMÉNYTÁJÉKOZTATÓ:
a KoreaON2023-HallyuCommon2023 eseményeire:

július 7. és 8.
Jelen dokumentum tartalmazza a HANYOU Magyar-Koreai Kulturális és Művészeti Alapítvány (rövidített név Hanyou), mint Szervező által a 2023. július 7 – 8. között megrendezésre kerülő KoreaON2023-HallyuComon2023 rendezvényen (továbbiakban Esemény) való részvételi információkat.

SZERVEZŐ: HANYOU Magyar-Koreai Kulturális és Művészeti Alapítvány (rövidített név Hanyou)
Adószáma: 18903630-2-41
Szervezet székhelye: 1031 Budapest, VÍZIMOLNÁR UTCA 48. II.EMELET 6.AJTÓ. ajtó
Képviselője: Vargáné Esztergomi Eszter Klára
Rendezvénypartner: Koreai Kulturális Központ, Budapest
1023 Budapest Frankel Leó út 30-36.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A belépőjegyre történő regisztrációval és/vagy a helyszínre történő belépéssel a Látogató automatikusan elfogadja az Eseményre vonatkozó előírásokat és szabályokat. A rendezvényre érvényes és visszaigazolt regisztrációt követően lehet belépni, amelyet a rendezvény munkatársai a helyszínen ellenőriznek. Érvényes regisztráció esetén a látogató karszalagot kap a regsiztrációjának megfelelően. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni, amit a rendezők a helyszínekre és programokra történő belépéskor folyamatosan ellenőriznek. Ha a látogató karszalagja sérült vagy lejárt, köteles elhagyni az Esemény területét.
A hivatalos jegyregisztrációs felület az hanyou.hu weboldalon volt elérhető.
Az eseményre történő belépéssel az esemény látogatója a jogkövetkezmények ismeretében kijelenti és nyilatkozik, hogy az eseményen saját elhatározásából, saját felelősségére vesz részt, továbbá kijelenti és tudomásul veszi, hogy az esemény során bekövetkező esetleges balesetekért, sérülésekért a szervező a felelősségét teljes mértékben kizárja.
Az Eseményeken a Hanyou megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Eseményen történő részvételével kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.
Tekintettel arra, hogy a programokat és szolgáltatásokat a Hanyou nagyszámú Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így pl. az adott előadók fellépése, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelősége, vagy az adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetősége) a Hanyou nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt eseményterek befogadóképessége) között alakul.
A Látogató tudomásul veszi, hogy az Eseményekről hang- és képfelvétel készül a Helyszín saját, valamint a Hanyou, valamint a Hanyoutól engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, Sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató az Eseményen történő részvételével kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.
A Hanyou, valamint a Hanyou engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen az Esemény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.
A szervezők az Esemény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy a helyszínek területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák.
A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be az Esemény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.
A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató az esemény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától.
A Szervező kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.
Az Esemény területén – annak bejárata előtti területet is ideértve – a Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
A Látogató nem jogosult alkoholos ital bevitelére az Események területére.
Az épületekben tilos a dohányzás, arra csak az épületeken kívül van lehetőség.
Az Eseményen résztvevők a rendezvény teljes ideje alatt segítségért fordulhatnak a rendezvényen kijelölt szolgálatot ellátó személyzet tagjaihoz.
Amennyiben az Esemény látogatója vagy látogatói veszélyhelyzetet (például tűzeset) vagy baleseti veszélyforrást észlelnek, arról a rendezvényen biztonsági szolgálatot ellátó személyzet valamely tagját vagy tagjait azonnal kötelesek értesíteni.
Az Események nyitvatartása: 10.00-18.00
A Hanyou a programváltozás jogát fenntartja!
A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdések esetén az Esemény befogadó helyszínének szabályozása az irányadó!
A helyszínen a közlekedést irányítótáblák, valamint Hanyou szerződéses partnerei biztosítják. A Látogatók számára biztosított fő közlekedési útvonal a lépcsőház, kivéve a mozgássérült Látogatók és az arra engedéllyel rendelkező, az Eseményen dolgozó munkatársak számára.
PARKOLÁS
Az esemény helyszínén parkolás nem biztosított.
ESEMÉNY ELMARADÁSA
Az adott esemény bármilyen okból történő elmaradása esetén a Látogató semmilyen kárigény benyújtására nem jogosult.
A Szervező minden tőle telhetőt megtesz a fenti szabályok betartatására, a szabályoknak nem megfelelően viselkedő Látogatókat felszólítja a szabályszerű viselkedésre. Ezek eredménytelensége esetén a Szervező a Látogatótól az Eseményen való további részvételt megtagadhatja. Az ilyen okból történő kitiltás miatt a Szervező semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

Hatályos: 2023. június 27.

Vélemény, hozzászólás?