Adatvédelmi Tájékoztató KoreaON2023-HallyuCommon2023 eseményhez kapcsolódóan

Hanyou Magyar-Koreai Kulturális és Művészeti Alapítvány
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
A koreaoninfo@gmail.hu Weblapon történő regisztráióval és a Országos Gaming Expo rendezvényen (továbbiakban: Rendezvény) való részvétellel KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSHEZ
KELT, ÉS ALKALMAZANDÓ: 2023 Június 21. NAPJÁTÓL.

Az adatkezelő
Név:  Hanyou Magyar-Koreai Kulturális és Művészeti Alapítvány
Székhely:  1031 Budapest, VÍZIMOLNÁR UTCA 48. II.EMELET 6.AJTÓ. ajtó
E-mail: koreaininfo@gmail.com
Honlap: http://WWW.HANYOU.HU
(Az adatkezelő a továbbiakban: „Alapítvány”.)

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvény, (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800006.tv )
valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV )
Az adatkezelés
Az Adatkezelés célja az Alapítvány http://WWW.HANYOU.HU weboldalán („Weboldal”) feltüntetett, az eseményen való részvételhez szükéges regisztrációs felületen keresztül a Rendezvényre való regisztráció, valamint a Rendezvény esetleges nem helyszíni promóciója során elnyert nyeremények átvételének egyeztetése.

Eseménytájékoztató, beléptetés: Eseménytájékoztató a KoreaON2023-HallyuCommon2023 eseményeire – (hanyou.hu)
Az Alapítvány és felhasználó között eseti jelleggel zajló kommunikáció az koreaoninfo@gmail.com  email címen keresztül az alábbi személyes adatok („Személyes Adatok”)  teljeskörű megadásával történik.

Személyes adat
Az adatkezelés közvetlen célja például, de nem kizárólag a Rendezvény programjaira történő regisztráció, a nem helyszíni nyeremény átvételéről:
Teljes név
E-mail cím
Értesítési vagy Postacím (nyeremények átvételéhez)

Az e-mail cím az Alapítvány és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, kizárólag a Rendezvényhez kapcsolódóan, az Ön kezdeményezésére.
Az Alapítvány a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Egyesület a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
A Személyes Adatok Egyesület részére történő átadása önkéntes, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy Személyes Adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.
Az Alapítvány tájékoztatja a Felhasználót, hogy az általa kezelt Személyes Adatokról  statisztikai összesítéseket készít, amely  Személyes Adatot semmilyen formában nem tartalmaz, ezért ez a tevékenység nem minősül adatkezelésnek.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön jelen tájékoztató elolvasását követő önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a jelen adatkezelési tájékoztató elolvasását és tudomásulvételét követően az Ön által kezdeményezett e-mail kommunikáció megkezdésével adja meg.
Az adatkezelés időtartama
A Rendezvényen való részvételre vonatkozóan megadott Személyes Adatok esetén adatkezelés időtartama a rendezvény időtartama és az azt követő 5 naptári nap. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor valamely résztvevő nyereményre vagy hasonló olyan juttatásra válik jogosulttá, amely szükségessé tesz a Személyes Adatainak megőrzését a kapcsolatfelvétel, vagy a nyeremény eljuttatása céljából. Ebben az esetben az adatkezelés időtartama az ehhez szükséges idővel meghosszabbodik.  Ettől függetlenül, az Alapítvány a Személyes Adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Visszavonás esetén a rendezvényen való részvétel nem lehetséges.
SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA
Az Ön által átadott Személyes Adatokat az Alapítvány Magyarország területén található számítógépein tárolja és ahhoz kizárólag az Egyesület és az Azalpítvány által megbízott, alább nevesített adatfeldolgozó azon alkalmazottainak van hozzáférése, akiknek erre a jelen tájékoztatóban foglalt célok elérése érdekében kifejezetten szüksége van.
SÜTIK (COOKIE) HASZNÁLATA
Más weboldalakhoz hasonlóan az Alapítvány is használja azon szokásos technológiát, amelyet sütinek (cookie) hívnak, valamint web szerver log fájlokat, annak érdekében, hogy információt szerezzen be arról, hogy a felhasználók hogyan használják a Weboldalt. A sütik és a web szerver log fájlok használata lehetővé teszi az Alapítvány számára, hogy a Weboldal látogatottságát ellenőrizze és a Weboldal tartalmát az Ön személyes igényeihez igazítsa.

A süti egy kisméretű információcsomag (fájl), amely gyakran egy anonimizált egyedi azonosítót hordoz. Amikor meglátogat egy weboldalt, a weboldal a számítógépének az engedélyét kéri, hogy ezt a fájlt az Ön számítógépe merevlemezének egy olyan részén tárolja, amely kifejezetten a sütik tárolására szolgál. Minden egyes weboldal amelyet meglátogat tud sütit küldeni a számítógépére, amennyiben az Ön által használt böngésző beállítása ezt engedélyezi. Az Ön adatainak védelme érdekében azonban az Ön böngészője az adott weboldalnak kizárólag azt engedélyezi, hogy ahhoz a sütihez férjen hozzá, amelyet az adott weboldal küldött a számítógépének, azaz egy weboldal a más weboldalak által küldött sütikhez nem fér hozzá. A böngészők általában úgy vannak beállítva, hogy fogadják a sütiket. Amennyiben azonban Ön nem kíván sütiket fogadni, beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy az elutasítsa a sütik fogadását. Ebben az esetben elképzelhető, hogy a Weboldal néhány eleme nem fog hatékonyan működni, mikor Ön böngészi a Weboldalt. A sütik nem tudnak más információt nyerni a számítógépének merevlemezéről és nem hordoznak vírusokat.
BIZTONSÁG
Az Alapítvány biztonsági intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a Személyes Adataihoz és megakadályozza a jogellenes adatkezelést, az adatok megsemmisülését, vagy sérülését. Az Alapítvány többek között az alábbi biztonsági intézkedéseket alkalmazza:
Fizikai: az épület ahol az Alapítvány a Személyes Adatokat tárolja őrzött, beléptető rendszerrel védett. Ezen túl az Alapítvány megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a Személyes Adatokat a megsemmisülés, vagy a sérülés veszélyétől védje.
Technikai: az Alapaítvány biztonságosan, az erre vonatkozó előírásoknak megfelelően kezel valamennyi elektronikai adathordozót, amelyet az Alapítvány már nem használ, úgy, mint pl. a hibás merevlemezeket, vagy adatmentéseket. Az adatbázisokban végrehajtott valamennyi változtatás egy eseménynaplóban rögzítésre kerül, amely mutatja a változtatás napját és időpontját és a felhasználót, aki végrehajtotta a változtatást.
Adat: a Személyes Adatokat az Alapítvány Magyarország területén található szervereken tárolja. Az adatokhoz más felhasználók nem férnek hozzá.
Az Alapítvány biztosítja, hogy a fent rögzített biztonsági követelmények az általa igénybe vett adatfeldolgozóknál is érvényesüljenek.
AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, JOGORVOSLAT
Ön tájékoztatást kérhet azon Személyes Adatokról, amelyet az Alapítvány Önről gyűjtött és kezel. Amennyiben ilyen információt szeretne, kérjük, küldjön az Alapítvány részére e-mailt: koreaoninfo@gmail-com Ön kérheti, hogy az Ön által megadott és/vagy az Önről tárolt Személyes Adatokat az Alapítvány helyesbítse, annak érdekében, hogy azok pontosak és naprakészek legyenek. Ön a fent leírt szabályok szerint kérheti továbbá, hogy az Alapítvány megszüntetesse az Ön Személyes Adatainak kezelését és törölje az adatbázisából az Önről kezelt Személyes Adatokat, vagy a Személyes Adatait a jogszabályban meghatározott esetben zárolja.
Ön vélt jogsérelem esetén a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (email: ügyfélszolgálat@naih.hu, cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36-1-391-1400, weboldal: http://naih.hu).
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK
Az Alapítvány egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet (pl. Facebook Inc., Google Inc., : „Külső szolgáltató”). A külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.
Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó.
KAPCSOLAT
A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi észrevételét, kérdését, vagy bármely egyéb kérdését kérjük címezze Alapítványunknak e-mailen: koreaoninfo@gmail.com, vagy postán: 1031 Budapest, VÍZIMOLNÁR UTCA 48. II.EMELET 6.AJTÓ. ajtó

Vélemény, hozzászólás?